Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő

Neve: Tamasi Kft.
Székhelye: 6044 Hetényegyháza, Alkotmány u. 26.
Adószáma: 13217433-2-03
cégjegyzékszáma : 03-09-1245352.
honlapja: www.veganelet.hu
e-mailcíme : hello@veganalet.hu
képviselő neve : Dr. Tamasi József

 

Az adatkezelés célja:

Marketing adatbázisba bejelentkezők értesítése e-mailben, hírlevél útján, vegán programról, receptekről, egészségről, szolgáltatásokról, termékekről, ajánlatokról és rendezvényekről.

 

Kezelt adatok:

Név, e-mail cím

 

Adatkezelési nyilatkozat:

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatok megadásával érintettként egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy a Tamasi Kft. a fent megadott személyes adataimat hírlevél és marketingajánlatok megküldése céljából az adatkezelő megszűnéséig vagy hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Ezen ajánlatok nem köteleznek vásárlásra. Az érintett adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelőnél tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az hello@vegeanelet.hu e-mail címre küldött levéllel, postán a Budapest, II. Kerület, Fillér u. 1., fsz. címre küldött levélben, vagy személyesen az adatkezelő székhelyén: Budapest, II. Kerület, Fillér u. 1., fsz.

 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Tamasi Kft. hírlevelére a www.vegeanelet.hu oldalon lehet feliratkozni, email cím, név megadása után. A feliratkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismerte; a hírlevélre feliratkozni szándékozik és ezzel személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; és hogy elmúlt 16 éves, vagy amennyiben nem múlt el 16 éves, gondviselője beleegyezik a személyes adatainak kezeléséhez és a feliratkozásba. A hírlevélről a hírlevélen szereplő „Unsubscribe from list” feliratva kattintva lehet leiratkozni.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Google, WordPress, Mailchimp, melyek az űrlapokat, honlapot és hírlevelet üzemeltetik.
Google adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/update
WordPress adatkezelési tájékoztató: https://hu.wordpress.org/about/privacy/
Mailchimp adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

A tájékoztató használata:

Online adatgyűjtés esetén az Adatkezelő jelen tájékoztatót teljes terjedelmében hozzáférhetővé teszi. Az érintett adatainak megadása után külön kapcsoló bejelölésével elismeri a tájékoztató megismerését, és hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 

A tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.

Az adatkezelésben csak 16 éven felüliek adatait kezeljük.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően, valamint a felhasználás során tájékoztatja az adatkezelés részleteiről. Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett elsősorban az ügyfélszolgálat útján kérhet tájékoztatást. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

 

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.
 Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. Az Adatkezelő – a helyesbített adat fajtájától függően – kérheti az érintettet az általa megadott adat igazolására.

 

A törléshez való jog:

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a fennálló jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.

 

Az érintett jogainak érvényesítése:

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 72 órán belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelő vezetőjéhez. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók. Az érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

 

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
− a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 • az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségéről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről;
 • az adatállományok integritásának megőrzéséről;
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről;
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 
Az Adatkezelő munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek kötelesek a biztonsági szabályokat maradéktalanul betartani.

 

Titoktartás:

Az Adatkezelő az érintettekről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az érintett személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá a Társasággal kötött bármely szerződésére vonatkozik, üzleti titokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az érintettekkel kapcsolatos információkhoz a Társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat – az érintett felhatalmazása nélkül – nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.

 

Automatikusan gyűjtött információk:

Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül megküldésre a Látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy azonosítsuk a felhasználót, őket egymástól meg tudjuk különböztetni, tároljuk a munkamenet során megadott adatokat, segítsük a munkamenet megszakadása esetére az adatvesztés elkerülését. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó (mint érintett) hozzájárulása, a kezelt adatok: a generált azonosító, a művelet dátuma és időpontja.

 

A cookie-k típusai funkciójuk szerint lehetnek :

 • Megosztást és lájkolást lehetővé tévő cookie-k;
 • alapvető fontosságú cookie-k, amelyek a folyamatban lévő tranzakció adatait őrzik, így használatuk nélkülözhetetlen;
 • a honlap működését támogató cookie-k, amelyek tárolják a bejelentkezési 
adatokat, támogatják a csevegés szolgáltatást;
 • megjelenést támogató cookie-k, amelyek a honlap egységes arculatának 
biztosítását segítik;
 • hatékonyság növelő cookie-k, amelyek csökkentik a honlap betöltési idejét 
és fokozzák a felhasználói élményt.

 

A honlap által használt cookie-k a következők lehetnek :

DoubleClick cookie: A Google remarketing cookie-ja. 1, illetve 2 éves 
lejárat.

 • Facebook cookie: egyes iFrame alkalmazások használják. 1 éves lejárat.
 • Adwords (Google) cookie: remarketing célt szolgál. 1 éve lejárat.

A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató számára külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. Külső szolgáltatók cookie-k segítségével, a Látogató Weboldalon korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést 
a látogató számára.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi és engedélyezi, hogy

 • a Weboldalon vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat (pl. 
remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a vagy a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései) alkalmazunk;
 • a személyazonosításra alkalmas adatokat összefésüljük a DoubleClick cookie-ra épülő vizuális hirdetési funkciókkal korábban gyűjtött, 
személyazonosításra nem alkalmas adatokkal;
 • a Weboldal a Google Analytics remarketinges funkcióit használja az online 
hirdetéshez;
 • a hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik 
internetes webhelyeken;
 • a Weboldal és külső szolgáltatók (például a Google) saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie- kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére, valamint annak megállapítására, hogy a hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások hogyan kapcsolódnak a látogatásokhoz a Weboldalon;
 • a Weboldal tulajdonosa felhasználja a Google érdeklődésen alapuló hirdetési adatait vagy a harmadik felektől származó közönségadatokat (például kor, nem és érdeklődési területek) a Google Analytics szolgáltatással.
 • A cookie-król többet meg lehet tudni a www.aboutcookies.org oldalon.
 • A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés- beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit: 
https://www.google.com/settings/ads
 • A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 • A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen.
 • A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.

 

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.